• Khuyến mãi: Sử dụng 3 loại Banner cùng lúc, Quý khách hàng sẽ được miễn phí VIP Post.
kiemthe1xua
võ lâm chính tông
volamwin
gametruyenky

[ Yugioh Archetypes - Các Tộc Bài Yugioh ] Brotherhood of the Fire Fist - Anh Hùng Lương Sơn - Phần 4 - Fire Formation

Chào mọi người,

Sau một thời gian ấp ủ ước mơ xây dựng một hệ sinh thái Yugioh kể từ sau bài viết về Dueling Book. Các bạn có thể xem lại bài viết ở link sau https://www.gametruyenky.com/game/lets-duel-dueling-book-khi-duel-vi-dam-me.305/

Cách đây không lâu, mình đã giới thiệu đến các bạn tộc bài Ancient Warrior với hình ảnh Các Anh Hùng Tam Quốc. Các bạn có thể xem lại bài viết ở link sau https://www.gametruyenky.com/game/y...gioh-ancient-warriors-anh-hung-tam-quoc.7143/

Và trong bài gần đây nhất mình đã giới thiệu đến các bạn Phần 1 và Phần 2 và Phần 3 về tộc bài Brotherhood of the Fire Fist với hình ảnh các Anh Hùng Lương Sơn. Các bạn có thể xem lại bài viết phần 1 và phần 2 và phần 3 ở link sau https://www.gametruyenky.com/game/y...the-fire-fist-anh-hung-luong-son-phan-1.7544/https://www.gametruyenky.com/game/y...the-fire-fist-anh-hung-luong-son-phan-2.7979/https://www.gametruyenky.com/game/y...the-fire-fist-anh-hung-luong-son-phan-3.8040/

Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người phần 4 về một nhóm bài, Fire Formation.

Trong các phần trước từ khóa Fire Formation đã được nhắc đến rất nhiều, chắc các bạn đang thắc mắc không biết Fire Formation là gì và bài viết này sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi đó. Đây là nhóm bài gồm các lá bài Phép và Bẫy hỗ trợ cho tộc bài Brotherhood of the Fire Fist đã được giới thiệu ở ba phần trước đây.

Các Lá Bài Phép Fire Formation,

Fire Formation – Domei


Fire Formation - Domei 01.png

When this card is activated: You can Ritual Summon 1 Beast-Warrior Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed its Level. If this face-up card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can target 1 "Fire Fist" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Fire Formation - Domei" once per turn. You can only activate 1 "Fire Formation - Domei" per turn.

Vietsub:
Khi được kích hoạt, có thể Triệu Hồi Nghi Thức 1 quái thú Nghi Thức hệ Beast-Warrior từ trên tay, bằng cách hiến tế các quái thú từ trên tay hoặc trên sân sao cho tổng số Level bằng hoặc hơn quái thú Nghi Thức.
Khi lá bài này được đưa từ vùng bài Phép / Bẫy vào mộ bài, chỉ định 1 quái thú Fire Fist trong mộ bài, triệu hồi đặc biệt quái thú ấy.
Hiệu ứng của "Fire Formation - Domei" chỉ được kích hoạt mỗi lượt một lần.
Lá bài "Fire Formation - Domei" chỉ được chỉ dụng một lần mỗi lượt.

Fire Formation - Gyokkou

Fire Formation - Gyokkou 01.png

Activate this card by targeting 1 Set Spell/Trap your opponent controls. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation. While this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.

Vietsub:
Kích hoạt lá bài này bằng các chỉ định 1 lá bài Phép / Bẫy đang ở trạng thái úp của đối thủ. Đối thủ không thể kích hoạt lá bài được chỉ định để phản hồi lại hiệu ứng này. Khi lá bài này đang ở trạng thái ngửa ở trên sân, lá bài được chỉ định không thể kích hoạt.
Tất cả quái thú Beast-Warrior được tăng 100 điểm ATK.

Fire Formation - Ingen


Fire Formation - Ingen 01.png

When this card is activated: You can Fusion Summon 1 Beast-Warrior Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. If this face-up card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can target 1 "Fire Fist" monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Fire Formation - Ingen" once per turn. You can only activate 1 "Fire Formation - Ingen" per turn.

Vietsub:
Khi lá bài này được kích hoạt, Triệu Hồi Dung Hợp 1 quái thú Dung Hợp từ bộ bài Đặc Biệt, sử dụng các quái thú từ tay hoặc trên sân để làm nguyên liệu Dung Hợp.
Khi lá bài này được gửi từ vùng bài Phép / Bẫy vào mộ bài, chỉ định 1 quái thú Fire Fist trong mộ bài, thêm lại lên tay.
Hiệu ứng của "Fire Formation - Ingen" chỉ được kích hoạt mỗi lượt một lần.
Lá bài "Fire Formation - Ingen" chỉ được chỉ dụng một lần mỗi lượt.

Fire Formation – Tenki

Fire Formation - Tenki 01.png

When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.

Vietsub:
Khi lá bài này được kích hoạt, thêm 1 quái thú Level 4 hoặc thấp hơn hệ Beast-Warrior từ bộ bài lên tay.
Tất cả quái thú Beast-Warrior được tăng 100 điểm ATK.
Mỗi lượt một lần chỉ được kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki".

Fire Formation - Tensu

Fire Formation - Tensu 01.png

During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Beast-Warrior monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.

Vietsub:
Trong lượt chính, có thể triệu hồi thông thường thêm 1 quái thú hệ Beast-Warrior. Hiệu ứng này chi được sử dụng mỗi lượt một lần.
Tất cả quái thú Beast-Warrior được tăng 100 điểm ATK.

Fire Formation - Yoko

Fire Formation - Yoko 01.png

When this card is activated: You can target 1 face-up card your opponent controls; discard 1 Beast-Warrior monster, and if you do, destroy that card. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.

Vietsub:
Khi lá bài này được kích hoạt, chỉ định một lá bài của đối thủ, loại bỏ 1 quái thú Beast-Warrior từ trên tay, phá hủy lá bài đó.
Tất cả quái thú Beast-Warrior được tăng 100 điểm ATK.

Fire Fortress atop Liang Peak – Thủy Bạc Lương Sơn là đây chứ đâu

Fire Fortress atop Liang Peak 01.png

(This card is always treated as a "Fire Formation" card.)
Each time a "Fire Fist" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Fire Fist Counter on this card. Once per turn: You can remove Fire Fist Counters from your field to activate 1 of these effects;
● 2: If your Beast-Warrior monster attacks this turn, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step.
● 6: Add 1 Beast-Warrior monster from your Deck to your hand.
● 10: Special Summon 1 Beast-Warrior monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.

Vietsub:
Lá bài này luôn luôn được xem là lá bài Fire Formation
Mỗi lần các quái thú Fire Fist được triệu hồi thông thường hoặc triệu hồi đặc biệt, đặt 1 điểm Fire Fist Counter lên lá bài này. Mỗi lần 1 lượt, có thể loại bỏ số lượng điểm Fire Fist Counter để tích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau:
Loại bỏ 2 điểm: Nếu quái thú hệ Beast-Warrior tấn công trong lượt này, quái thủ đối thủ không thể kích hoạt hiệu ứng cho đến cuối bước Tính Toán Thiệt Hại.
Loại bỏ 6 điểm: Thêm 1 lá bài quái thú Beast-Warrior từ bộ bài lên tay.
Loại bỏ 10 điểm: Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Beast-Warrior từ bộ bài hoặc từ bộ bài Đặc Biệt, bỏ qua tất cả các điều kiện triệu hồi khác.

Các Lá Bài Bẫy Fire Formation,

Fire Formation – Kaiyo


Fire Formation - Kaiyo 01.png

During the turn this card is activated, if a Beast-Warrior-Type monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. (This applies even if this card leaves the field.) All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 300 ATK.

Vietsub:
Trong lượt lá bài này được kích hoạt, nếu quái thú Beast-Warrior tấn công quái thú của đối thủ ở tư thế phòng phủ, trừ điểm tấn công chênh lệch vào Điểm LP của đối thủ. Hiệu ứng này được chấp nhận ngay cả khi lá bài này không còn tồn tại trên sân.
Tất cả quái thú Beast-Warrior được tăng 300 điểm ATK.

Fire Formation – Tenken


Fire Formation - Tenken 01.png

Activate only during Main Phase 1. When this card is activated: Target 1 Beast-Warrior-Type monster you control; during this phase, its effects are negated, also it is unaffected by the effects of cards other than this card. (This applies even if this card leaves the field.) All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 300 ATK.

Vietsub:
Chỉ được kích hoạt trong Giai Đoạn Chính Thứ Nhất.
Khi lá bài này được kích hoạt, chỉ định 1 quái thú Beast-Warrior trên sân, trong lượt này, vô hiệu hóa hiệu ứng quái thú ấy, đồng thời quái thú ấy không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài khác. Hiệu ứng này được chấp nhận ngay cả khi lá bài này không còn tồn tại trên sân.
Tất cả quái thú Beast-Warrior được tăng 300 điểm ATK.

Fire Formation – Tensen

Fire Formation - Tensen 01.png

When this card is activated: Target 1 Beast-Warrior-Type monster you control; it gains 700 ATK until the end of this turn. (This ATK gain remains even if this card leaves the field.) All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 300 ATK.

Vietsub:
Khi lá bài này được kích hoạt, chỉ định 1 quái thú Beast-Warrior, quái thú ấy được tang 700 điểm ATK cho tới hết lượt. Hiệu ứng này được chấp nhận ngay cả khi lá bài này không còn tồn tại trên sân.
Tất cả quái thú Beast-Warrior được tăng 300 điểm ATK.

Ultimate Fire Formation – Seito

Ultimate Fire Formation - Seito 01.png

Banish 7 "Fire Formation" Spell/Trap Cards from your Graveyard; Special Summon as many "Fire Fist" monsters as possible from your Graveyard, then you can Set "Fire Formation" Spell/Trap Cards directly from your Deck, except "Ultimate Fire Formation - Seito", up to the number of monsters Special Summoned by this effect.

Vietsub:
Loại bỏ 7 lá bài Phép / Bẫy Fire Formation từ mộ bài, triệu hồi đặc biệt nhiều nhất có thể các quái thú Fire Fist từ bộ bài. Sau đó có thể đặt 1 lái bài Phép / Bẫy Fire Formation trực tiếp từ bộ bài lên sân, ngoại trừ "Ultimate Fire Formation - Seito", số lượng lá bài Phép / Bẫy Fire Formation phụ thuộc vào số lượng quái thú Fire Fist được triệu hồi đặc biệt từ hiệu ứng này.

Ultimate Fire Formation – Sinto

Ultimate Fire Formation - Sinto 01.png

When a Spell/Trap Card is activated, while you control a "Fire Fist" monster and a "Fire Formation" Spell/Trap: Negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only activate 1 "Ultimate Fire Formation - Sinto" per turn.

Vietsub:
Khi một lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt, trong khi có quái thú Fire Fist và lá bài Phép / Bẫy Fire Formation ở trên sân, vô hiệu hóa và phú hủy lá bài ấy. Mỗi lượt một lần chỉ được kích hoặc 1 "Ultimate Fire Formation - Sinto".

Five Brothers Explosion

Five Brothers Explosion 01.png

When this card is activated: Gain 500 LP for each Continuous Spell/Trap Card you control. If this face-up card you control is sent to your Graveyard by your opponent's card effect: Inflict 500 damage to your opponent for each Continuous Spell/Trap Card in your Graveyard.

Vietsub:
Khi lá bài này được kích hoạt, tăng 500 Điểm LP cho mỗi lá bài Phép / Bẫy Liên Tục ở trên sân.
Nếu lá bài này được đưa vào mộ bài bởi hiệu ứng bài, trừ 500 Điểm LP của đối thủ ứng với mỗi lá bài Phép / Bẫy Liên Tục ở trong mộ bài.

Như vậy, trong bài biết này, hy vọng các độc giả sẽ có một góc nhìn khác hơn về thế giới Yugioh, với những gì mà hệ thống đấu bài Yugioh luôn phát triển trong những năm qua.

Hệ thống Yugioh luôn cho ra mắt những tộc bài mới, những chiến thuật mới, những phương pháp triệu hồi mới nhưng không hề quên những bước đi mang tính nâng cấp đối với các tộc bài đã ra mắt trước đó, thậm chí với các tộc bài từ những năm sơ khai đầu tiên.

Hãy cùng nhau khám phá và chiến đấu nào.

LET’S DUEL !!!
 
Bên trên